Strona główna Nasza misja Statut Organy Galeria Wydarzenia Prasa Kontakt

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO JEMEŃCZYKÓW W POLSCE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce, i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu SSKJ.

§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym i trwałym.

§ 3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jastrzębie Zdrój.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Celami Stowarzyszenia są:
     a. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności jemeńskiej w pracy społecznej na rzecz środowiska i Rzeczypospolitej Polskiej;
     b. rozwój stosunków kulturalnych, naukowych i gospodarczych między Republiką Jemeńską a Rzeczpospolitą Polską i innymi krajami Unii Europejskiej;
     c. popularyzacja wiedzy o Republice Jemeńskiej w Rzeczpospolitej Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej;
     d. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
     e. budowanie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego;
     f. udzielanie pomocy ludności jemeńskiej przebywającej w Rzeczpospolitej Polskiej i ludności polskiej przebywającej w Republice Jemeńskiej.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
     a. rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród Członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz szerszej publiczności;
     b. działalność artystyczną, prowadzenie szkoleń, wykładów, świetlic, bibliotek;
     c. współpracę i wymianę doświadczeń z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi;
     d. nawiązywanie współpracy z arabskimi stowarzyszeniami w zakresie integracji społeczności arabskiej;
     e. nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami;
     f. działalność wydawniczą.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną  deklarację członkowską i w terminie 1 miesiąca zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członkiem Stowarzyszenia bez prawa głosu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, złoży wypełnioną deklarację członkowską i w terminie 1 miesiąca zostanie przyjęta przez Zarząd.
3. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec.

§ 9
Członek ma prawo:
     a. brać udział w pracach Stowarzyszenia;
     b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
     c. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
     d. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
     e. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 10
Do obowiązków Członka Stowarzyszenia należy:
     a. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
     b. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
     c. uiszczanie miesięcznych składek członkowskich określonych w uchwałach właściwych organów Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
     a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie;
     b. skreślenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;
     c. śmierci.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
     a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
     b. Zarząd,
     c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. Członkowie władz mogą podjąć uchwałę o podejmowaniu decyzji w głosowaniu tajnym.
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby Członków pochodzących z wyboru.

§ 13
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 14
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
     a. ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
     b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
     c. wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
     d. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;
     e. podejmowanie decyzji w przedmiocie przystąpienia do innych organizacji;f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
     g. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
     h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli nie realizuje      on swoich zadań, nie przestrzega postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażąco działa na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co roku, zawiadamiając Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej      na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
     a. z własnej inicjatywy,
     b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     c. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 2, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
     Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 17
1. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Ilość członków Zarządu każdorazowo ustala Walne
   Zgromadzenie.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa. Posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym został wybrany.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy kandydaci na członków Zarządu spełniają warunki określone w ustępie 4 i odbiera od nich stosowne oświadczenia w tej kwestii.
6. W przypadku prawomocnego skazania Członka Zarządu za przestępstwa wskazane w ustępie 4, powinien on niezwłocznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. W razie braku takowej rezygnacji, pozostali członkowie Zarządu podejmują uchwałę o wykluczeniu takiej osoby ze składu Zarządu i stosownie do §12 ust. 5, dokooptują do swojego grona inną osobę lub zwołają Walne Zgromadzenie Członków w celu wybrania nowego członka Zarządu.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu zwołane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O terminie posiedzenia Prezes zawiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
     a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
     b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania jego składników, zaciągania zobowiązań, w tym niemajątkowych;
     c. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
     d. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
     e. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów;
     f. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
     g. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
     h. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie Członków;
     i. rozpatrywanie sporów między Członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
     j. sprawowanie funkcji pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia;
     k. podejmowanie innych działań wymaganych przez przepisy prawa;
     l. podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze swego grona członka, który przestał spełniać warunki określone w § 17 ust. 4.

§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
     a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
     b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
     c. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
     d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 15 pkt 2 lub 16 pkt 3;
     e. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;
     f. występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
     g. podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze swego grona członka, który przestał spełniać warunki określone w § 20 pkt 1.

§ 20
1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które:
     a. są członkami Zarządu Stowarzyszenia;
     b. zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej spełniają powyższe warunki i odbiera od nich stosowne
   oświadczenia w tej kwestii.
3. Jeżeli w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia ta sama osoba zostanie zgłoszona jako kandydat na członka Komisji Rewizyjnego oraz członka Zarządu,
   Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza najpierw głosowanie odnośnie składu Zarządu, a następnie, po ustaleniu składu Zarządu, odnośnie
   składu Komisji Rewizyjnej.
4. Do Komisji Rewizyjnej mogą być dokooptowane jedynie osoby, które spełniają warunki określone w ustępie 1.
5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej któryś z jej członków przestanie spełniać warunki, wymienione w ustępie 1, powinien
   niezwłocznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. W razie braku takowej rezygnacji, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej podejmują uchwałę
    o wykluczeniu takiej osoby ze składu Komisji Rewizyjnej i stosownie do § 12 ust. 5, dokooptują do swojego grona inną osobę lub złożą wniosek
   do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w celu wybrania nowego członka Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
     a. dotacje i granty,
     b. darowizny, składki, zapisy,
     c. wpływy z działalności statutowej,
     d. odsetki bankowe i inne przychody z tytułu zarządzania funduszami Stowarzyszenia.

§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes jednoosobowo lub dwaj dowolni członkowie Zarządu Stowarzyszenia łącznie.
2. Oświadczenia woli, powodujące obciążenie Stowarzyszenie do kwoty 1000 złotych składa jeden dowolny członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 23
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.